Rámcový vzdělávací program

 

Náš vzdělávací program je upraven podle zásad rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:
Cílem našeho vzdělávání je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Rozvoj po stránce sociální, psychické a fyzické dle svých individuálních schopností a možností.

Popis a formy vzdělávání, jeho principy:
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které vychovatel s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Zaměřujeme se na 5D:

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
DÍTĚ A SPOLEČNOST
DÍTĚ A SVĚT

 

Vzdělávací roční program je pro rodiče k nahlédnutí ve školce.