1. TŘÍDA - informace

 

1. Termíny zápisů

Zápisy dětí do základních škol vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 36) a konají se během dubna.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat dítě k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna kalendářního
roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesné datum a místo zápisu stanovuje ředitel základní
školy v souladu se školským zákonem a vyhlásí je způsobem v místě obvyklém. Může to být prostřednictvím 
nástěnky, vývěsky, vyhlášením v místním rozhlase, pomocí internetové stránky školy  a podobně.


1. ZŠ Dobříš a 2.ZŠ Dobříš mají v letošním roce shodné termíny zápisů:
                    a)
                    b)

 

2. Průběh a účast dítěte na zápisu:

Znění školského zákona:

a) Zápis je složen z formální části. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
b) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
c) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen
na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
d) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou
hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.
e) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou
úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.
f) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení
povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

 

3. Co s sebou

a) občanský průkaz zákonného zástupce
b) rodný list dítěte

Kromě výše zmíněných dokumentů budete v rámci zápisu vyplňovat formuláře poskytnuté školou. Tímto jsou žádost
k přijetí k povinné školní docházce, pravděpodobně i dotazník se základními formálními údaji o dítěti. Tyto formuláře
jsou předem zveřejněny na internetových stránkách základní školy. Na některých alternativních školách potom i podrobnější
informace o dítěti a rodině týkající se zájmů a chování dítěte, zvyků rodiny a tak podobně.

Pamatujte, že přijetí dítěte do základního vzdělávání je právně vzato zásadní událost, která předpokládá shodu obou
zákonných zástupců dítěte, tedy otce i matky. Některé školy proto vyžadují ještě podepsání dokumentu o tzv. shodě,
kde oba zákonní zástupci podepisují, že s přijetím na tuto konkrétní základní školu souhlasí. 

 

4. Odklad

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku.
I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění
povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu.
Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena níže uvedenými doporučeními: 

            a) Školské zařízení Pediatricko psychologická poradna (PPP) státní nebo Speciální pedagogické centrum (SPC)
            b) Pediatr (odborný lékař) nebo klinický psycholog

Myslete na to, že někde je objednání (PPP, SPC) i 4 měsíce dopředu.
 

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději
do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok,
ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.
Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.5. Předčasný nástup do školy

Povinná školní docházka začíná v 6 letech dítěte. Za určitých okolností však může začít už dříve.

Jestliže dítě dosáhne 6. roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být k plnění
povinné školní docházky přijato již v tomto roce, pokud je ovšem přiměřeně tělesně a duševně vyspělé.

Když rodiče uvažují o předčasném nástupu dítěte do školy, musí pro to mít pádné důvody. Vstup do školy nezáleží
jen na dítěti a jeho znalostech. Ve třídě budou i děti až o 2 roky starší (děti po odkladu školní docházky), ty mohou
být po fyzické stránce vyspělejší. Nemělo by se posuzovat jen to, že dítě např. umí číst nebo sčítat. Důležité je,
aby se dítě dokázalo zapojit do socializačních procesů ve třídě. Mělo by umět kontrolovat své chování. Když dítě
zůstane ještě další rok v mateřské školce, může to prospět nebo alespoň neuškodit. Mnohem víc uškodí, pokud v průběhu
školního roku se zjistí, že dítě školní požadavky nezvládá a je během prvního pololetí do mateřské školy vráceno.

Zákon myslí nejen na odklady školní docházky, ale i na dřívější vstup do školy. Děti, které se narodily brzy na podzim
a jsou vyspělé a školně zralé, mohou do školy nastoupit již před 6. narozeninami. Rodiče by neměli zapomenout svůj
úmysl dát dítě do školy o rok dříve nahlásit v mateřské škole, aby bylo dítě zařazeno do předškolní třídy.
 

Rodiče budou potřebovat následující dokumenty:

            a) Školské zařízení Pediatricko psychologická poradna (PPP) státní nebo Speciální pedagogické centrum (SPC)
            b) Pediatr (odborný lékař) nebo klinický psycholog
            c) Formulář – Žádost o předčasný nástup dítěte k základnímu vzdělávání